govorni programi

Boris Buden: „Jezici retrofašizma: Kritičke napomene uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku”

Proces ubrzane revernakularizacije nacionalnih jezika na našim prostorima ima za posljedicu redukciju nacionalne kulture i nacionalnog jezika kao njenog autentičnog medija na njezinu identitetsku funkciju. To također uključuje njezinu transformaciju u dekadentnu formu kulturne baštine, dakle njezinu muzealizaciju, što se zbiva u širem historijskom kontekstu opće refeudalizacije društvenih odnosa. Da muzealizacija nacionalne kulture u formi baštine uopće ne proturječi uništavanju te baštine, potvrđuje simboličko i materijalno razaranje nasljeđa jugoslavenske socijalističke moderne i čak kulturno i političko odbacivanje nasljeđa prosvjetiteljstva. Ideološki okvir ove kulturne transformacije osugurale su teze historijskog revizionizma, prije svega ona o “dva totalitarizma”. Riječ je o normalizaciji historijskog fašizma koji rapidno gubi svoje negativne konotacije i retroaktivno se integrira u historijsku i kulturnu baštinu nacije. To ima i svoje geopolitičke konzekvence: u procesu svoje nacionalističke integracije u globalni kapitalizam postjugoslavenske nacionalne države su izgubile suverenost koju su svojedobno baštinile od SFRJ i zadobile status postkolonijalnih vazala moćnijih faktora međunarodne politike, ekonomije i kulture. U tom kontekstu, proces revernakularizacije nacionalnih jezika implicira također raspad jedinstvenog polja proizvodnje i reprodukcije znanja na dvije kategorije, na lokalno monolingvalnu i englesko globalnu pri čemu lokalna proizvodnja znanja gubi svoju kompetitivnost u odnosu na globalnu. Deklaracija o zajedničkom jeziku nije uzela u obzir značenje i doseg gore spomenutih transformacija.

Boris Buden je devedesetih bio kolumnist i urednik u magazinu Arkzin. Objavljivao u novinama, magazinima i časopisima u bivšoj Jugoslaviji i svijetu. Knjige (izbor na hrv/srp.): Barikade Zagreb, 1996/1997, Kaptolski Kolodvor, Beograd 2001, Vavilonska jama, Beograd 2007, (prijevod s njemačkog), Uvod u prošlost, Novi Sad, 2013, (zajedno sa Želimirom Žilnikom). Buden živi i radi u Berlinu.


Projekat KC Rex „Fašizam: edukacija i muzealizacija danas” podržava Fondacija za otvoreno društvo Srbija.