govorni programi

Predstave o fašizmu u novijim umetničkim praksama

Izlaganja na seminaru se bavila reprezentacijama i interpretacijama fašizma u umetničkom stvaralaštvu poslednjih nekoliko decenija. Primeri iz savremenih vizuelnih umetnosti, rok-en-rol produkcije, savremene književnosti i kritike kao i popularne kulture, daju mogućnost diskusije o fenomenima (podrazumevano kritičkog) odnosa umetnosti prema istorijskom fašizmu.

Zoran Vidaković u svojoj knjizi „Stari i novi fašizam” napominje da, u datim hegemonim okvirima sećanja, kritička refleksija i praktična orijentacija u odnosu prema istorijskom fašizmu, mogu neograničeno da laviraju u zoni „apsolutne odbojnosti” prema fašizmu ne dovodeći pritom do „radikalne otpornosti” na sadržaje fašističke ideologije i politike.

 

Pojava (fašizma) je – čudovišna i impresivna kakva je bila – zagušila poimanje svog korena i suštine. Kao da su sve mentalne reakcije ljudi potpuno zasićene i iscrpljene indignacijom nad tom pojavom, i njenim apsolutnim odbijanjem, što najzad dovodi do isecanja njene stravične slike iz istorijskog konteksta i kritičke spoznaje društvene zbilje. Umesto zbilje koja se kritički misli i doživljava, prihvata ili menja, – to je fantazmagorična slika užasnog incidenta koji ne pripada ljudskom svetu, slika prognana izvan granica zbilje.”

U skladu sa ovakvim pretpostavljenim „progonom” na seminaru smo postavili i pitanja kapaciteta i koncepata umetničke produkcije u bavljenju samim istorijskim fašizmom, kao i stavovima o istorijskom i u tom svetlu i savremenom fašizmu, njihovim tumačenjima i razumevanjima od strane umetnika/ca i stručne javnosti.

Naslovi izlaganja:

Jelena Vesić
(Savremena umetnost i fašizam) Kritičke rekonstrukcije u Haus der Kunst u Minhenu

Zoran Petakov
Fašizam i rokenrol umetnička sloboda ili ideološko opredeljenje

Nađa Bobičić
Prikaz fašizma u primerima iz savremene književnosti

Filip Šaćirović
Od Kartmana do sistema: Prikazivanje fašizma u seriji Saut Park

https://www.mixcloud.com/REXfiles/predstave-o-fa%C5%A1izmu-u-novijim-umetni%C4%8Dkim-praksama/