govorni programi

Treći radni sastanak pažljivo čitajuće grupe

https://www.mixcloud.com/REXfiles/tre%C4%87i-radni-sastanak-pa%C5%BEljivo-%C4%8Ditaju%C4%87e-grupe/