govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Aleksandrom Sekulić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Aleksandra Sekulić

Doktorski kandidat na grupi Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Na istom univerzitetu odbranila master tezu „Archive as a cultural form: creating video archives and databases“ na grupi Menadžement u kulturi i kulturna politika na Balkanu, UNESCO Chair, Beograd/Lion. Diplomirala Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Urednica programa Centra za kulturnu dekontaminaciju od 2010. Učesnica pokreta Low-Fi Video, kolektiva Kosmoplovci, projekta Medijska arheologija. U periodu 2005-2008. uređivala programe Akadmeskog filmskog centra DKSG i festivala Alternative film/video