govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Božidarom Plazinićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Božidar Plazinić (1954) Guberevci. Član ULUS-a od 1980. godine, od 2001. godine ima status istaknutog umetnika. Izlagao na 51 samostalnoj i 630 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, dela mu se nalaze u galerijama i muzejima na prostoru bivše Jugoslavije: JAZU u Zagrebu, MSU Beograd, Narodni muzej u Beogradu, UG „Nadežda Petrović“ u Čačku kao i u dvadesetak galerija u inostranstvu. Dobitnik je niza nagrada: Nagrada za slikarstvo na 18. međunarodnoj izložbi (De Lutece) 1987. godine u Parizu, nagrada na izložbi „Jugoslovenski savremeni crtež“ 1987. u Zagrebu, nagrada za slikarstvo na 38. Oktobarskom salonu u Beogradu, oktobarske nagrade Čačka itd.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_bo%C5%BEidar-plazini%C4%87-_/