govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Darkom Radosavljević

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Darka Radosavljević, rođena u Beogradu 1960, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za istoriju umetnosti. Završila je dva stručna kursa: Međunarodni kustoski workshop – Kijev (1995), Evropska diploma za menadžment u kulturi (2000). Uža specijalnost su joj savremena umetni čka praksa – vizuelne umetnosti i kulturna politika. Od 1983. objavljuje tekstove o savremenoj umetnosti u mnogobrojnim dnevnim novinama, nedeljnicima i stru čnim publikacijama (Student; 3+4, časopis studenata istorije umetnosti; Moment, časopis za vizuelne medije; Likovni život, hronika o vizuelnim i prostornim komunikacijama; Stav, magazin za kulturu i politiku; dnevnim listovima Dnevnik i Borba; Hello Belgrade, (beogradski kulturni magazin objavljivan u Njujorku); Pacifik, časopis za kulturu mira; Horizonti, časopis za komunikaciju kultura; Projektart, časopis za savremenu umetnost; Dijalog, časopis za kulturu dijaloga; De Morgen (Brisel), Le Matin (Brisel); Vreme, nedeljnik; Remont Art Magazin… Sarađivala sa redakcijom za kulturu RTS, emisija Devedesete. Kao urednik radila u Beorami, mese čniku za kulturu za rubriku o savremenoj umetnosti, na Radiju B92, urednik nedeljne emisije Skicen blok i redakcije za kulturu, Kvadrat – časopis za dizajn i savremenu umetnost, rubrika za savremenu umetnost. Od 1994. do 1997. bila je urednik programa Cinema REX-a i autor mnogobrojnih projekata. Kao umetni čki direktor realizovala dve međunarodne manifestacije: Umetnost koja radi – 46. oktobarski salon (2005), Beogradski letnji festival BELEF – Tu i tamo je ovde (2007). Jedan je od inicijatora i osnivača CINEMA REXa (1994), Remont – nezavisne umetni čke asocijacije (1999), Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (2011).

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_darka-radosavljevi%C4%87_/