govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Gordanom Nikolić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Gordana Nikolić

Istoričarka umetnosti i teoretičarka medijske kulture. Ko-kustoskinja je projekata: Odstupanje. Savremena umetnička scena Prištine (MSUV, 2008); Wealth of Nations (Novi Sad 2009; Spike Island, Bristol, 2010); Tehnologija narodu! Studija slučaja: film i video u Vojvodini u XX I XXI veku (MSUV, 2013); Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja (MSUV, 2015); Arhiv i moć (MSUV, 2016); Jasmina Cibic: Zidati želju (MSUV, 2016) itd. Ko-urednica je knjiga: Umetnik/ca u (ne)radu (Novi Sad: Kuda.org/MSUV, 2012); Slobodni i suvereni; Umetnost, teorija, politika. Zbirka eseja I intervjua o Kosovu i Srbiji (Novi Sad: Cenzura, 2013); Sive zone kreativnosti i kapitala (MSUV, 2014); Gray Zones of Creativity and Capital (Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2015) itd. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine na poziciji kustoskinje vodi Centar za film, video i fotografiju.


<