govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Jelenom Krivokapić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Jelena Krivokapić (1970), diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek Istorija moderne umetnosti. Od sredine devedesetih bavi se likovnom kritikom i esejistikom, objavljuje preglede izložbi i kulturnih dešavanja u domaćim i inostranim časopisima (Art Press, Arkzin, Spike, Prelom, Remont Artmagazine, Treći program). Od 2004. do 2009. godine, urednik je Vizuelnog Kolegija (sa Petrom Milatom), Swarm Intelligencies (MAMA, Zagreb), projekta koji se bavi izdavaštvom i predavanjima iz oblasti savremene vizuelne teorije i umetnosti. Koordinator je i kustos više izložbi u zemlji i inostranstvu i član  međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2004. godine radi kao PR, a potom i kustos Prodajne galerije „Beograd“.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_jelena-krivokapi%C4%87-_/