govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Jelenom Vesić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Jelena Vesić je istoričarka i teoretičarka umetnosti, kustoskinja, predavačica, urednica i autorka. Bavi se istorijom izložbi u Jugoslaviji i Istočnoj Evropi, odnosima umetnosti i ideologije i pitanjima politizacije umetničkog rada i organizovanja u kognitivnom kapitalizmu. Od 2001. do 2009. jedna od urednica Preloma, časopisa za sliku i politiku, a u periodu od 2005. do 2010. osnivačica i članica Prelom kolektiva. Od 2009. godine je urednica Red Thread, časopisa za socijalnu teoriju, savremenu umetnost i aktivizam (Istanbul) i članica upravnog odbora Art Margins (MIT Press).

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_jelena-vesi%C4%87-_/