govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Milenom Dragićević Šešić

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

DR MILENA DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ

Redovni profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Rektor Univerziteta umetnosti, 2001 – 2004. Diplomirala 1975. Organizaciju kulturno-umetničkih delatnosti, magistrirala Nauke o dramskim umetnostima u oblasti organizacije kulturno-umetničkih delatnosti 1981. na FDU, a doktorirala Književne nauke – komunikologiju 1990. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Usavršavanje na Univerzitetu Pariz VIII-Vincennes (Diplome d’etudes approfondies, 1976/77) i Pariz V Sorbonne (1977/78). Šef UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti. Profesor na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel), i profesor po pozivu na brojnim univerzitetima širom sveta. Učestvuje u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima u domenu kulturne politike, kulture sećanja, urbane kulture, strateškog menadžmenta i održivog razvoja. Predsednik žirija za dodelu Evropske nagrade u domenu kulturne politike (2004 – 2011, Amsterdam). Objavila 15 knjiga i preko 150 radova. Prevođena na 17 jezika. Dobitnica visokog priznanja Ministarstva za obrazovanje Francuske: Vitezkomandirskog reda «Akademskih palmi» (2003) i Zlatne plakete sa poveljom Univerziteta umetnosti u Beogradu 2004.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_milena-dragi%C4%87evi%C4%87-%C5%A1e%C5%A1i%C4%87-_/