govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Nebojšom Milikićem

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

Nebojša Milikić (Beograd, 1964)

Kulturni radnik, nezavisni istraživač i aktivista. Od sredine devedesetih na razne načine uzima učešća u organizaciji, produkciji i prezentaciji vizuelne i socijalno angažovane umetnosti, pretežno u vaninstitucionalnom domenu. Od početka dvehiljaditih, kao autor i koautor, (ko)inicijator ili koordinator kontinuirano učestvuje u brojnim aktivističkim, istraživačkim i umetničkim projektima i kampanjama u zemlji i inostranstvu. U poslednjih nekoliko godina angažovan je u inicijativi NE REHABILITACIJI koja se suprotstavlja hegemonim trendovima istorijskih revizionizama. Povremeno piše o kulturnoj i umetničkoj produkciji, politikama i praksama istorijskog sećanja. Radi u Kulturnom centru Rex u Beogradu, kao inicijator i koordinator Govornih programa.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_neboj%C5%A1a-miliki%C4%87-_/