govorni programi

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji: intervju sa Sveborom Midžićem

Rođen 1974. godine u Beogradu. Bavi se teorijom i pisanjem. Objavljivao je u više domaćih i stranih časopisa i publikacija. Bio član je uredništva časopisa za savremenu umetnost i teoriju “Prelom”. Od 2000. godine radio u Centru za savremenu umetnost – Beograd gde je i obavljao funkciju Urednika izdavačkog programa. Jedna od edicija izdavačkog programa Centra je “Vesela nauka” u okviru koje je objavljeno više teorijskih naslova: “3 teorije, Ideologija, Nacija, Institucija” Rasta Močnika, “Kaptolski kolodvor” Borisa Budena. Od 2003. godine obavljao funkciju Direktora Centra za savremenu umetnost – Beograd. Bio je umetnički direktor Jugoslovenskog bijenala mladih u Vršcu 2004. godine.

Projekat “Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010” realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.

https://www.mixcloud.com/Petar92/ui_svebor-mid%C5%BEi%C4%87-_/